Please wait
กำลังโหลด...

กรุณาเพิ่มภาพถ่ายวิดีโอหรือไฟล์เสียงได้สูงสุดถึง10รูปแบบ (สูงสุด: 30mb) เพื่อช่วยอธิบายปัญหา

ผู้ครอบครองไม่รายงาน

ปัญหานี้จะถูกยกกำลังโดยไม่มีการรายงาน occupier

*เช่นที่จอดรถจำกัดหรือจำกัดการเข้าถึงสำหรับรถตู้

หรือ